ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  Zákon Ukrajiny O obchodnej a priemyselnej komore na Ukrajine
Tento zákon určuje všeobecné právne, ekonomické a sociálne zásady založenia obchodných a priemyselných komôr na Ukrajine, ustanovuje organizačno-právne formy a smery ich činnosti a taktiež princípy ich vzťahov so štátom.

Kapitola 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Článok 1. Obchodná a priemyselná komora


1. Obchodná a priemyselná komora je neštátna, nezisková samosprávna organizácia, združujúca právnické osoby, ktoré vznikli a konajú v súlade s právnym poriadkom Ukrajiny, občanov Ukrajiny zapísaných ako podnikatelia a takisto ich združenia.

    2.Obchodná a priemyselná komora sa môže zaoberať podnikateľskou činnosťou len v rozsahu potrebnom pre plnenie jej úloh vyplyvajúcich z jej Stanov.

    3. Obchodná a priemyselná komora je právnickou osobou.

    4. Obchodná a priemyselná komora ručí za svoje záväzky všetkými finančnými prostriedkami a majetkom, ktorý jej patrí.

    5. Obchodná a priemyselná komora neručí za záväzky svojich členov, rovnako ako členovia obchodnej a priemyselnej komory neručia za jej záväzky.

    6. Obchodná a priemyselná komora nie je zodpovedná za záväzky ňou založených podnikov a iných organizácií rovnako, ako podniky a iné organizácie nie sú zodpovedné za záväzky obchodnej a priemyselnej komory.

    7. Názov obchodná a priemyselná komora a od neho utvorené slovné spojenia môžu používať iba organizácie založené v súlade s týmto zákonom. Iné organizácie nemajú právo používať vo svojich názvoch slovné spojenia obchodná a priemyselná komora, obchodná komora a priemyselná komora a nepodliehajú štátnej registrácii pod názvom, ktorý obsahuje tieto slovné spojenia.

    8. Obchodná a priemyselná komora má pečatku na ktorej je zobrazený jej emblém a názov, bankový účet a iné účty.

Článok 2. Legislatíva o obchodných a priemyselných komorách


1. Legislatíva o obchodných a priemyselných komorách sa skladá z tohto Zákona, iných zákonov a normatívnych i právnych aktov.

      2. Tento zákon neplatí pre členov obchodnej a priemyselnej komory v prípade uskutočnenia činnosti, nesúvisiacej s členstvom v obchodnej a priemyselnej komore.

Článok 3. Ciele a úlohy obchodných a priemyselných komôr


1. Obchodné a priemyselné komory sa utvárajú s cieľom podpory vývoja domáceho hospodárstva a domácej ekonómie, jej integrácie do svetového hospodárskeho systému, formovania súčasnej priemyselnej, finančnej a obchodnej infraštruktúry, vytvorenia priaznivých podmienok pre podnikateľskú činnosť, všestranný vývoj všetkých druhov podnikateľstva, nezakázaných legislatívou Ukrajiny, vedecko-technických a obchodných vzťahov medzi ukrajinskými podnikateľmi a podnikateľmi v zahraničí.

    2. Úlohy obchodnej a priemyselnej komory:

    -podpora vývoja zahraničných ekonomických stykov, exportu ukrajinských tovarov a služieb, poskytovanie praktickej pomoci podnikateľom pri uskutočňovaní obchodných ekonomických operácií na domácom a zahraničnom trhu, osvojovaní si nových foriem spolupráce;

    -prezentovanie záujmov členov komory v otázkach hospodárskej činnosti ako na Ukrajine tak aj v zahraničí;

    -organizovanie vzájomnej spolupráce medzi subjektmi podnikateľskej činnosti, koordinovanie ich vzájomných stykov so štátom prostredníctvom jeho orgánov;

    -účasť na organizovaní osobnej vyučby a stáží odborníkov – občanov Ukrajiny na území Ukrajiny a v zahraničí v otázkach podnikania, vývoja konkurencie a tiež na vyprcúvaní a realizovaní štátnych a medzištátnych programov v tejto oblasti;

    -poskytovanie informačných služieb, základných vedomosti, ktoré nie sú komerčnou tajnou, o činnosti ukrajinských podnikateľov a podnikateľov zo zahraničia podľa národnej legislatívy, podpora šírenia, najmä cez masmediálne prostriedky, vedomostí o ekonomike a vedecko-technických úspechoch, legislatívach, tradíciách a pravidlách obchodovania na Ukrajine a v zahraničí, a možnostiach zahraničnej ekonomickej spolupráce ukrajinských podnikateľov;

    -podpora v organizácii infraštruktúry informačnej obsluhy podnikateľstva;

    -poskytovanie služieb pre realizovanie obchodnej činnosti zahraničným firmám a organizáciám;

    -utváranie a rozvíjanie vzťahov s podnikateľmi zo zahraničia a tiež s organizáciami, ktoré ich združujú a zastupujú, práca v medzinárodných nevládnych organizáciách a ich spoločných organizáciách;

    -napomahanie vývoju obchodných a iných poctivých tradícií v podnikateľskej činnosti, zúčastňovanie sa na vypracovaní pravidiel profesijnej konkurenčnej etiky pre rôzne oblasti podnikateľskej činnosti, oblasti hospodárstva, spolky a združenia podnikateľov;

    -plnenie iných úloh, ktoré Stanovy predpokladajú.

Článok 4. Štát a obchodné a priemyselné komory


1. Štátne orgány podporujú obchodné a priemyselné komory pri vykonávaní úloh uvedených v Stanovách.

    2. Zasahovanie štátnych orgánov a ich úradných osôb do činnosti obchodných a priemyselných komôr, ako aj zasahovanie obchodných a priemyselných komôr do činnosti štátnych orgánov a ich úradných osôb sa zakazuje.

    3. Zodpovedajúce štátne orgány uskutočňujú kontrolu a dozor nad činnosťou obchodných a priemyselných komôr v rámci svojich oprávnení podľa legislatívy.

Kapitola 2.
ZALOŽENIE OBCHODNÝCH A PRIEMYSELNÝCH KOMÔR A PRERUŠENIE ICH ČINNOSTI


Článok 5. Princípy založenia obchodných a priemyselných komôr


1. Obchodné a priemyselné komory sa zakladajú na princípe dobrovoľného združenia ich zakladateľov. Princíp dobrovoľného združenia podnikateľov do obchodných a priemyselných komôr spočíva v práve výberu vstupovať alebo nevstupovať do jej zloženia.

    2. Obchodné a priemyselné komory sa utvárajú na území Autonómnej republiky Krym, oblastí, miest Kyjev a Sevastopoľ (regionálne obchodné a priemyselné komory). V rámci každej tejto administratívnej a územnej jednotky môže byť založená len jedná obchodná a priemyselná komora.

Na území Ukrajiny funguje Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny.

Článok 6. Spôsob založenia obchodnej a priemyselnej komory


1. Obchodná a priemyselná komora sa zakladá z iniciatívy nemenej ako 50 zakladateľov, ktoré sa nachádzajú na určitom území.

    2. Zakladatelia obchodnej a priemyselnej komory zvolávajú ustanovujúci zjazd (konferenciu) alebo spoločnú schôdzu, kde prijímajú stanovy a zakladajú vedúce orgány obchodnej a priemyselnej komory.

Článok 7. Členstvo v obchodnej a priemyselnej komore


Členmi Zakarpatskej obchodnej a priemyselnej komory môžu byť právnické osoby, ktoré vznikli a konajú v súlade so zákonmi Ukrajiny, obyvatelia Ukrajiny, zaregistrovaní ako podnikatelia a ich združenia.

Članok 8. Stanovy obchodnej a priemyselnej komory


Stanovy obchodnej a priemyselnej komory musia obsahovať:

    -názov a ciele činnosti, úlohy a funkcie obchodnej a priemyselnej komory;

    -názov administratívnej a územnej jednotky, v rámci ktorej obchodná a priemyselná komora uskutočňuje svoju činnosť;

    -podmienky a zásady prijatia za člena obchodnej a priemyselnej komory a zrušenia členstva;

    -práva a povinnosti členov obchodnej a priemyselnej komory;

    -zásady vytvorenia vedúcich orgánov obchodnej a priemyselnej komory a stanovenie kompetencií, doby oprávnenia a zásady prijatia ich rozhodnutí;

    -informácie o zdrojoch nadobúdania majetku obchodnej a priemyselnej komory;

    -zásady registrácie zmien do stanov;

    -zásady prerušenia činnosti obchodnej a priemyselnej komory a právny nástupca jej majetku a finančných prostriedkov;

    -právo obchodnej a priemyselnej komory v súlade s legislatívou Ukrajiny utvárať, reorganizovať, likvidovať, podnikateľské subjekty a organizácie s cieľom splniť úlohy uvedené v Stanovách.

    -do Stanov sa môžu zapájať aj iné ustanovenia, týkajúce sa činnosti obchodnej a priemyselnej komory.

    Stanovy obchodnej a priemyselnej komory nemôžu byť v rozpore s legislatívou Ukrajiny a Stanovy regionálnej obchodnej a priemyselnej komory rovnako nemôžu byť v rozpore so Stanovami Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny.

Článok 9. Štátna registrácia obchodných a priemyselných komôr


1. Štátna registrácia Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny sa uskutočňuje Ministerstvom spravodlivosti Ukrajiny, registrácia Obchodnej a priemyselnej komory Autonómnej republiky Krym sa uskutočňuje hlavným úradom spravodlivosti Ministerstva spravodlivosti Ukrajiny v Autonómnej republike Krym, iné obchodné a priemyselné komory sú registrované zodpovedajúcimi krajskými justičnými správami, Kyjevskou mestskou justičnou správou a Sevastopoľskou mestskou justičnou správou.

    2. Pre štátnu registráciu obchodnej a priemyselnej komory do zodpovedajúceho registračného orgána v dobe 1 mesiac odo dňa prijatia stanov sa podáva žiadosť jej zakladateľov. Ku žiadosti sa pripájajú úradne overené kópie stanov obchodnej a priemyselnej komory a protokolu ustanovujúceho zjazdu (konferencie) alebo spoločnej schôdzke zakladateľov, ktoré prijali stanovy. Štátna registrácia Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny sa uskutočňuje na základe jej žiadosti a Stanov, prijatých zjazdom Obchodnej a priemyselnej komory.

    3. Štátna registrácia obchodnej a priemyselnej komory sa uskutočňuje v dobe do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Zaregistrovaným obchodným priemyselným komorám registračný orgán vydáva svedectvo o štátnej registrácii.

    4. Obchodná a priemyselná komora nadobúda štatus právnickej osoby odo dňa jej štátneho zaregistrovania.

    5. Zmeny stanov obchodnej a priemyselnej komory podliehajú zaregistrovaniu podľa zásad o štátnej registrácii obchodnej a priemyselnej komory.

    6. Za štátne zaregistrovanie obchodnej a priemyselnej komory, ďalšie zmeny v jej stanovách sa platí registračný poplatok, výšku ktorého vstanovuje Kabinet ministrov Ukrajiny.

    7. Odmietnutie štátneho zaregistrovania obchodnej a priemyselnej komory je možné len v prípade porušenia zásad tohto Zákona o zakladaní obchodnej a priemyselnej komory alebo v prípade nesúladu stanov s legislatívou Ukrajiny. Odmietnutie registrácie obchodnej a priemyselnej komory v iných prípadoch nie je možné.

    8. Odmietnutie štátneho zaregistrovania obchodnej a priemyselnej komory môže byť žalované na súde.

Článok 10. Prerušenie činnosti obchodnej a priemyselnej komory


1. Činnosť obchodnej a priemyselnej komory sa prerušuje likvidáciou tejto komory.

    2. Likvidácia obchodnej a priemyselnej komory sa uskutočňuje rozhodnutím zakladateľov obchodnej a priemyselnej komory alebo rozhodnutím jej vyššieho riadiaceho orgánu. Obchodnú a priemyselnú komoru možno zlikvidovať taktiež rozhodnutím súdu v prípade a podľa predpisov, platných v legislatíve Ukrajiny.

    3. Doba prerušenia činnosti obchodnej a priemyselnej komory nastáva od momentu vykonania zápisu v Jedinom štátnom registre podnikateľských subjektov a organizácií Ukrajiny.

    4. Majetok a finančné prostriedky zlikvidovanej obchodnej a priemyselnej komory sa po splnení nárokov všetkých kreditorov rozdeľujú podľa platných legislatívnych predpisov.

Kapitola 3.
PRÁVA A MAJETOK OBCHODNÝCH A PRIEMYSELNÝCH KOMÔR


Článok 11. Práva obchodných a priemyselných komôr


1. Obchodné a priemyselné komory majú právo:

    -vykonávať na žiadosť štátnych orgánov nezávislé expertízy projektov normatívnych a právnych aktov v otázkach ekonómiky, zahraničných ekonomických stykov a taktiež v iných otázkach, týkajúcich sa práv a záujmov podnikateľov;

    -prezentovať a ochraňovať zákonné záujmy obchodnej a priemyselnej komory alebo z poverenia jej členov ich záujmy;

    -poskytovať z poverenia ukrajinských a zahraničných právnických a fyzických osôb služby, súvisiace s ochranou ich práv a záujmov, v súlade s legislatívou Ukrajiny a medzinárodnými zmluvami Ukrajiny;

    -obracať sa z poverenia osôb, práva ktorých sú porušené, na Protimonopolný výbor Ukrajiny so žiadosťami o porušení legislatívy a ochrane pred nakalou konkurenciou;

    -uskutočňovať na objednávku ukrajinských a zahraničných podnikateľov znalecké expertízy, kontrolu kvality, množstva, komplektnosti tovarov (vrátane exportných a importných) a určovať ich cenu;

    -overovať a vydávať certifikáty pôvodu tovarov, certifikáty o vyrobkoch vlastnej výroby v podnikoch so zahraničnými investíciami a iné doklady, súvisiace so zahraničnou ekonomickou činnosťou;

    -uskutočňovať deklarovanie zahraničných obchodných nákladov v prípadoch vymedzených v zákone;

    -organizovovať medzinárodné výstavy, národné výstavy zahraničných štátov a jednotlivých zahraničných firiem, zabezpečovať prípravu a uskutočnenie výstav ukrajinských tovarov na Ukrajine a v zahraničí;

    -organizovovať semináre, konferencie, obchodné rokovania o ekonomických otázkach za prítomnosti ukrajinských podnikateľov a zahraničných firiem ako na Ukrajine, tak aj v zahraničí;

    -uzatvárať potrebné pre vykonanie funkcii komory zahraničné ekonomické a iné dohody s ukrajinskými a zahraničnými subjektmi podnikateľskej činnosti, a aj s jednotlivými obyvateľmi;

    -vydávať informačné, reklamné a metodické materiály týkajúce sa vlastnej činnosti, a taktiež noviny, časopisy a iné tlačené materiály potrebné pre podnikateľskú činnosť;

    -utvárať, reorganizovať a likvidovať podniky a iné organizácie s cieľom vykonania úloh ustanovených podľa zakonných predpisov;

    -samostatne určovať metódy svojej činnosti, vytvárať štruktúru, systematizáciu prácovných miest, druhy a výšky miezd a materiálneho stimulovania ich práce v súlade s legislatívou Ukrajiny;

    -v súlade s legislatívou v Ukrajiny vytvárať z iniciatívy účastníkov sporu rozhodcovský súd , oblastné alebo územné výbory podnikateľov, sekcie odborníkov-konzultantov;

    -vykonávať iné právomoci, ktoré nie sú v rozpore s legislatívou Ukrajiny .

    2. Metodické dokumenty a znalecké posudky, vydané obchodnými a priemyselnými komorami v rámci ich právomoci, sú záväzne na celom území Ukrajiny.

    3. Práva obchodných a priemyselných komôr sú zakotvené v stanovách a realizujú sa podľa platných legislatívnych predpisov Ukrajiny.

Článok 12. Majetok obchodných a priemyselných komôr


1. Obchodné a priemyselné komory môžu vlastniť budovy, zariadenia, motorové vozidlá, finančné prostriedky, cenné papiere a iný majetok, potrebný pre splnenie úloh uvedených v stanovách.

    2. Zdrojmi nadobúdania majetku obchodných a priemyselných komôr sú vstupné poplatky, zisk z hospodárskej činnosti obchodných a priemyselných komôr, utvorených nimi podnikov a iných organizácii, iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s legislatívou Ukrajiny.

    3. Majetok obchodných a priemyselných komôr sa používa na zabezpečenie ich činnosti. V prípade vystúpenia alebo vylúčenia z členstva obchodnej a priemyselnej komory v súlade so stanovami sa zaplatené vstupné poplatky nebudú vracať a nároky na časť majetku obchodnej a priemyselnej komory sa nebudú uspokojovať. Majetok a finančné prostriedky obchodnej a priemyselnej komory v prípade vystúpenia alebo vylúčenia z členstva sa nerozdeľujú.

Kapitola 4.
OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA UKRAJINY


Článok 13. Členstvo v obchodnej a priemyselnej komore Ukrajiny


Členmi Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny sú obchodné a priemyselné komory založené v súlade s týmto Zákonom, právnické osoby, založené a konajúce v súlade s legislatívou Ukrajiny, občania Ukrajiny, zaregistrovaní ako podnikatelia a ich združenia. Členovia regionálnych obchodných a priemyselných komôr sú súčasne členmi Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny.

Článok 14. Činnosť Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny


1.Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny uskutočňuje svoju činnosť v súlade s týmto Zákonom, inými zákonmi, normatívnymi a právnymi aktmi a svojimi Stanovami.

    2. Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny v súlade s týmto Zákonom a svojimi Stanovami vykonáva reprezentačnú úlohu ako na Ukrajine, tak aj v zahraničí, združuje obchodné a priemyselné komory a koordinuje ich činnosť.

    3. Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny:

    -otvára svoje zastupiteľstvá a pobočky v iných krajinách a taktiež zakladá spolu so zahraničnými partnerskými organizáciami ako na Ukrajine, tak aj v zahraničí zmiešané obchodné a priemyselné komory, obchodné rady a iné spoločné organizácie ;

    -overuje okolnosti vyššej moci v súlade s podmienkami zahraničných obchodných zmlúv a medzinárodných zmlúv Ukrajiny a taktiež obchodné a prístavné zvyklosti Ukrajiny;

    -vedie neštátny register ukrajinských podnikateľov z ich súhlasom, a to tých, ktorých finančná siuácia je dôkazom ich spoľahlivosti ako partnerov v podnikaní na Ukrajine aj v zahraničí. Spôsob vedenia takéhoto registra určuje Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny.

    4. Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny má právo dostávať podľa prijatých predpisov a iných centrálnych orgánov výkonnej moci informáciu a materiály, potrebných pre vykonávanie úloh ktoré jej boli uložené.

    5. Pri Obchodnej a priemyselnej komore Ukrajiny fungujú Medzinárodný komerčný arbitrážny súd a Námorná arbitrážna komisia, činnosť ktorých je regulovaná legislatívou Ukrajiny.

    6. Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny reprezentuje záujmy svojich členov v Medzinárodnej obchodnej komore, a taktiež v iných medzinárodných organizáciách týkajúcich sa podnikateľskej činnosti.

Článok 15. Medzinárodné zmluvy


Ak medzinárodná zmluva Ukrajiny, ktorej závažnosť určuje Verchovná rada Ukrajiny, stanovuje iné pravidlá niež tie, ktoré sú zakotvené v tomto zákone, uplatňované sú pravidlá medzinárodnej zmluvy.

Kapitola 5.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Članok 16. Nadobudnutie účinnosti Zákona Ukrajiny o obchodných a priemyselných komorách na Ukrajine


1. Tento Zákon nadobúda účinnosť odo dňa jeho zverejnenia.

    2. Normatívne a právne akty, prijaté predtým ako tento Zákon nadobudol účinnosť, sú platné v tejto časti, ktorá nie je v rozpore s týmto Zákonom.

    3. Kabinetu ministrov Ukrajiny sa v dobe jeden mesiac po nadobúdnutí účinnosti tohto Zákona ukladá:

    -upraviť svoje rozhodnutia v súlade s týmto Zákonom;

    -vypracovať normatívno-právne akty v súlade s týmto Zákonom;

    -nariadiť ministerstvám a iným centrálnym orgánom výkonnej moci upraviť svoje rozhodnutia v súlade s týmto Zákonom.

    4. Obchodné a priemyselné komory založené a zaregistrované pred prijatím tohto Zákona podliehajú štátnej preregistrácii.Prezident Ukrajiny – L. KUČMA
Kyjev, 2. decembra r. 1997 č. 671/97-VR
 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 98 всего - 1787213